Fonctions Tangente

tan (x)Tangente de x
atan (x)Arc tangente
tanh (x)Tangente hyperbolique
atanh (x)Arc tangente hyperbolique, inverse tanh ()